Personeelsforum

Opname

 

Laat je horen

Heb je een vraag of een idee om het beter te maken? Vul dan het onderstaande formulier in.

FAQ

Hieronder vind je veel voorkomende vragen terug. Het ontwerpteam heeft deze zo goed mogelijk beantwoord.

Wie kan zich kandidaat stellen om mee de eerste leertuin te starten? 

Iedereen die nu werkzaam is in SKLO, Parkschool, Woudlucht en ONW! Het belangrijkste is dat je goesting hebt om pionierswerk te verrichten en nauw samen te werken met collega’s met dezelfde goesting. Kiezen voor de eerste leertuin is ook kiezen om mee aan de knoppen te zitten voor de uitrol ervan. Deze taak start in principe in februari.

Hoe worden personeelsleden gekozen om mee de eerste leertuin op te starten? 

Zodra de oproep verspreid wordt, zal de procedure ook kenbaar gemaakt worden. Volgende aspecten zullen zeker van belang zijn: 

  • Motivatie wordt ingeschaald aan de hand van de motivatiebrief  
  • Expertise met de doelgroep van leertuin 1  
  • Samenstellen van een complementair team 
  • Organisatorische haalbaarheid “de personeelspuzzel” 

De verschillende aspecten worden ingeschaald door het ontwerpteam en door het directieteam (de leden die zelf kandideren voor leertuin 1 onthouden zich van deze inschaling). 

Maken mensen die halftime werken kans om mee te werken als pioniers? 

Ja. Soms kan dit zelfs goed uitkomen, als we vb. maar een halftime therapeut zoeken. Op het einde van de rit moeten we wel de puzzel kunnen leggen en iedereen een plekje kunnen geven.

Waarom enkel type 7 toelaten in de leertuin voor kleuters? Type 9 moet toch ook haalbaar zijn. 

Vanuit het buitengewone onderwijs wordt volgend schooljaar enkel een kleuterafdeling type 7 opgericht. Dit natuurlijk onder voorbehoud dat het programmatiedossier wordt goedgekeurd. Vanuit het gewone onderwijs hebben kinderen van een ander type ook de kans om zich in te schrijven met een gemotiveerd verslag. Dan krijgen ze ondersteuning vanuit het ONW. Voor de kleine types is deze ondersteuning even groot dan vanuit het buitengewone onderwijs. Type 9 op een later tijdstip aanbieden vanuit het buitengewone onderwijs is ook bespreekbaar maar dan moeten we eerst zorgen voor de nodige expertise. Die kan er wel komen in een samenwerking met vestigingsplaats Woudlucht, waar nu al een aanbod is voor kleuters type 9. Voor type 7 is in de hele provincie geen aanbod. Vandaar deze voorkeur.

Hoe wordt bepaald welke leerlingen in de inclusietuinen terecht komen? 

Vanuit SKLO is dit simpel. Alle kinderen die zich vanuit het gewone onderwijs inschrijven, zullen deel uitmaken van de nieuwe inclusieve leertuinen. 

Vanuit het buitengewone onderwijs zullen ongeveer 1/3 van de leerlingen kunnen aansluiten bij de inclusieve leertuinen. In het buitengewone onderwijs werken ook enkele orthopedagogen die het gewoon zijn om kinderen naar het meest gepaste aanbod te sturen. Dit zal altijd in overleg met de ouders zijn. De exacte criteria liggen hier nog niet voor vast.

Is de leertuin type 9 van het eerste tot het zesde leerjaar? 

Het buitengewone onderwijs telt niet in leerjaren. Parkschool heeft nu vb. 12 klassen van type basisaanbod en 9 klassen van type 9. Deze kinderen worden bij elkaar geplaatst volgens verschillende criteria: Leeftijd, cognitieve capaciteiten, sociale en emotionele facturen… De rechtse leertuinen in het schema zullen blijven werken zoals parkschool nu al werkt.

Waar zal de eerste leertuin zich bevinden? 

We vinden het heel belangrijk dat deze kinderen fysiek dicht bij elkaar gaan zitten. Zo is het voor het team ook makkelijker om leerlingen en materialen uit te wisselen. Er zal dus zeker verhuisd moeten worden tegen 1 september. De dienst infra van de scholengroep doet de nodige analyses en bespreekt met de directies een stappenplan. Zodra dit klaar is, zal dit gedeeld worden met alle personeelsleden. 

Wordt in de leertuin per leerjaar of in graadsklassen gewerkt? 

Het mooie van dit systeem is dat je met zeer flexibele groepsindelingen kan werken. Soms kan een klassiek leerjaar nuttig zijn, soms zitten de kinderen volgens talent samen, soms volgens taalkennis… De pilootgroep krijgt veel vrijheid om hiermee te experimenteren en de zaken die werken te borgen. 

Waarom wachten we hier niet meer tot de nieuwbouw klaar is? 

We gaan met de architecten rond de tafel zitten en hebben dan graag al wat zicht op de organisatie binnen een leertuin zodat het gebouw zo goed mogelijk aangepast is aan de noden van de leertuinen. We kunnen nu een mooie aanpak op papier zetten en de plannen daarnaar laten tekenen. Als dan blijkt dat dit niet overeen komt met de realiteit, zou dat een gemiste kans zijn.

September is zeer dichtbij. Wachten we niet beter wat langer om te starten met de eerste leertuin? 

Dat zou betekenen dat we de deadline al vooruitschuiven voor we gestart zijn met het bouwen aan een leertuin. We willen zo snel mogelijk ons prototype gaan uitvoeren in de praktijk. Pas dan krijgen we echt zicht op de interventies die werken en waarvan we er meer moeten doen maar ook de interventies die niet werken. Moest het pilootteam van leertuin 1 ondervinden dat 1 september niet de geschikte startdatum is dan zullen zij daar zeker op anticiperen. 

Heeft elke leertuin ondersteuning uit het ONW? 

Daar volgen we gewoon de regelgeving. Als er kinderen met een gemotiveerd verslag in die leertuin zitten, zal ONW ondersteuning bieden.

Is de MATADI-visie dezelfde voor beide scholen? 

Ja. Administratief zullen SKLO en Woudlucht, vestiging Parkschool onder hun instellingsnummer blijven bestaan maar qua organisatie en uitstraling zal dit als één school aangepakt worden. Eén visie die flexibel genoeg is om voor elk kind op maat te werken.

Hoe zal het paramedische personeel ingezet worden? 

In februari zal het pilootteam al samengesteld zijn. Hier zullen ook paramedici bij zitten. Het spreekt voor zich dat we hier spreken over een flexibele inzetbaarheid. Als kinderen nood hebben aan individuele therapie, moet daar zeker ruimte voor zijn maar leertuin 1 zal erover waken om niet té veel vast te leggen. Er moet immers voldoende ruimte en tijd over blijven om aan de slag te gaan met verschillende werkvormen en groepssamenstellingen. De therapeuten zullen hier ook in ingeschakeld worden. 

Gaan jullie leerkrachten verder professionaliseren in functie van het traject? 

Zeker! Zodra het pilootteam is samengesteld, zal er intensief met deze mensen gewerkt worden. We nodigen de experten terug uit om hun visie op inclusie te verbeteren en we leren hen als een zelfsturend team samen te werken. Verder zit het pilootteam aan de knoppen. Ze kunnen hun opleidingsnoden kenbaar maken en mee op zoek gaan naar geschikte navormingen. Het ontwerpteam heeft ook al goede contacten met een inclusiecampus in Wemmel. Deze samenwerking kan zeker ingezet worden.

Hoe worden de functies ‘co-teachter’ en ‘zorg’ opgenomen in de leertuinen? 

Dit zijn termen zoals we die nu kennen in SKLO en Parkschool. Het zal belangrijk zijn om aan een gemeenschappelijke taal te werken zodat voor iedereen duidelijk is welke functies er zijn en hoe deze ingevuld worden in de leertuinen. Als je deel uitmaakt van leertuin 1 zit je hier mee aan de knoppen. Deze groep schrijft verder aan het prototype waar het ontwerpteam gestopt is. 

Kan er over nagedacht worden om de planlast, die toch al enkele jaren voor serieuze druk zorgt op alle leerkrachten, te verminderen? Aansluitend hierbij veronderstel ik dat er nog vaker overlegmomenten zullen nodig zijn in dit concept en vaak worden die buiten de normale schooluren dan geplaatst waardoor vervolgens de druk weer zal stijgen? Dit om het welbevinden van de leerkrachten te verhogen wat uiteindelijk natuurlijk zijn positieve invloed zal hebben op onze kinderen.

Werkbaar werk is de essentie van een job die goesting geeft. De taak van de leerkracht/therapeut stopt niet wanneer de bel gaat maar het is wel de bedoeling dat het haalbaar blijft. We willen een wendbare organisatie zijn. Dan moet je vermijden dat je te veel gaat vast betonneren. Heel veel systemen bouwen, haalt de wendbaarheid weg en zorgt voor meer planlast. Rapportage is soms nodig maar ook hier moeten we zoeken naar een absoluut minimum zodat de energie naar het werken met de kinderen kan gaan.

Voor de mensen die in de pioniersgroep stappen, willen we op zoek gaan naar een manier waarop er, dit schooljaar al, regelmatig kan samengezeten worden tijdens de schooluren. Voor het ontwerpteam is dit ook zo aangepakt. Wanneer en hoe dit zal gebeuren, kunnen we nu nog niet vastleggen. Dat zal afhangen van welke mensen deze rol gaan opnemen en hun uurrooster.

Is de naam MATADI niet te kleinschalig? De link met de buurt is nu maar beperkt.

We ontvingen heel wat ideeën voor andere namen. Het ontwerpteam had zelf ook een hele lijst maar koos uiteindelijk voor Matadi. Het klopt dat de link met de buurt nu wat verwaterd is. Uit onze gesprekken met experten bleek echter dat een goede school, een inclusieve school, ook een brede school is en de buurt inzet. Ondanks het mindere contact nu, moeten we dat weer gaan opzoeken om de slaagkansen van ons project te vergroten.

Matadi staat ook voor de drie belangrijkste aspecten die we samen willen realiseren in dit project: Werken aan MAatwerk, TAlenten en DIversiteit. In de voorstellen die via de website binnen kwamen, konden we dit niet terugvinden. Het groene en duurzame aspect komt inderdaad niet aan bod in de naam. Dat is een terugkomende opmerking waar we in het ontwerpteam ook mee zaten. Daarom het idee van de opdeling in ‘leertuinen’. Veel mensen op het personeelsforum voelden ook wel iets voor de ‘Darteltuin’ voor de kleuterafdeling. Het lijkt wel dat dit idee het gaat halen.

Update: Intussen zijn het ouder- en buurtforum achter de rug. Hier is de naam ‘MATADI’ zeer sterk onthaald.

Is het een idee om de school ‘praktisch’ helemaal te hervormen en de klassen (zowel inclusie als buitengewoon) te groeperen volgens leerstofniveau om zo een betere samenwerking te promoten? Op die manier lijkt het me eenvoudiger om ‘kleine samenwerkingen’ op poten te zetten met zowel klassen binnen als buiten de leertuin en/of materiaal uit te wisselen?

Stap voor stap gaan we hier wel naartoe. Dit schooljaar gaan heel wat verhuisbewegingen plaatsvinden om leertuin 1 dicht bij elkaar te plaatsen. Concreet gaan vijf klaslokalen van de huidige benedengang van SKLO hiervoor gebruikt worden, samen met het kleine zorglokaal en het kinélokaal van juf Lieve. We hopen zo in de huidige infrastructuur voor veel flexibiliteit in groepsindelingen te kunnen zorgen. Voor leertuin 2 voorzien we de bovengang van het huidige SKLO. Hoe het daarna zal lopen, is nog niet helemaal duidelijk. Veel zal afhangen van de timing van de nieuwbouw en de inplanting van containerklassen tijdens de werken.

We zijn er wel van overtuigd dat leerstofniveau niet het enige criterium mag zijn. We moeten vertrekken uit het welbevinden van alle kinderen en het sociaal- emotionele of de nood aan rust en structuur moeten ook mee in rekening genomen worden. Zeker ifv de nieuwbouw gaan we hierrond knopen moeten doorhakken.

In type BA wordt er met aparte rekengroepen gewerkt. Hoe zal dit gebeuren in de leertuin? Kan de klas type BA uit leertuin 1 hiervoor samenwerken met cel 1?

Voor zulke beslissingen rekenen we op enige echte experten. Dat zijn de leerkrachten zelf! Daarom starten we al vroeg met het pioniersteam dat kan kijken welke aanpak de beste is. Homogene rekengroepen kunnen interessant zijn maar hebben ook hun nadelen. Misschien is dit ook wel mogelijk binnen leertuin 1 zonder kinderen te gaan opdelen volgens type. Dit beslissen en uittesten is één van de vrijheden die de mensen uit leertuin 1 krijgen.

De pioniers zullen tijd steken in het uitwerken van leertuin 1. Hoe valt dit te combineren met een gezinsleven?

We gaan ervan uit dat elke leerkracht en therapeut zich elk schooljaar weer degelijk voorbereidt op begin september. Nieuwe leerstof maar vooral nieuwe kinderen maakt dat mensen in het onderwijs zichzelf steeds weer opnieuw uitvinden. Dat zal bij de opstart van leertuin 1 niet anders zijn. Er zal wel ander werk bij komen kijken omdat je met het pioniersteam ook de krijtlijnen uitzet van deze inclusieve werking. Daarom start deze groep al begin februari op om afspraken te maken en de nodige voorbereidingen te treffen. We hebben het engagement van de directies dat deze mensen, net zoals het ontwerpteam, de tijd gaan krijgen om zich hier tijdens de uren een stukje op voor te bereiden zodat het werk buiten de uren ongeveer overeen komt met de schoolopdracht die elk personeelslid in het onderwijs heeft.

Zal er één grote klasgroep komen/verschillende kleine klasgroepen waar leerlingen uit verschillende types en leerlingen uit het gewoon onderwijs door elkaar zitten? Blijven er klasgroepen per type bestaan (klas type 7, klas type BA, klas type 9, klas met een eerste leerjaar en klas met een tweede leerjaar)?

Op papier zullen de verschillende types en klassen (PE’s, pedagogische eenheden) er altijd zijn. Het is niet ondenkbaar dat het pioniersteam nog steeds gaat werken met een soort ‘klastitularis’ die een bepaalde groep opvolgt. Misschien kiezen ze zelfs voor twee mensen per groep… Dat ligt volledig bij het pioniersteam.
Met dit concept willen we deze bestaande structuren wel zeer flexibel gaan doorbreken zodat we nog meer onderwijs op maat van de kinderen kunnen brengen zonder belemmerd te worden door de oude systemen. Qua accomodatie moeten we het nu doen met wat we hebben. Concreet zal leertuin 1  beschikken over 5 ruime klaslokalen, het huidige kinélokaal van juf Lieve en het zorglokaaltje op de hoek. Deze 7 ruimtes geven mogelijkheden om met verschillende groepsindelingen en werkvormen te werken.

Zullen SKLO en Parkschool volgend schooljaar op dezelfde momenten speeltijd hebben?

Deze organisatorische planning is nog niet gemaakt. Op het directieteam bekijken we momenteel hoe dit kan gebeuren en hoe hier flexibiliteit in gebracht kan worden als deze nodig zou zijn voor het pioniersteam. We gaan waarschijnlijk wél naar een gezamenlijk start- en einduur werken omdat anders de kinderen van leertuin 1 op een ander moment aan de dag beginnen en ons dit wat vreemd lijkt als we hen willen laten samenwerken.

Krijgen de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in het stuk inclusie wel voldoende ondersteuning van paramedici? De leerlingen uit het buitengewoon onderwijs hebben immers geen recht op terugbetaling bij externe paramedici.

Zoals altijd zijn er twee kanten aan een verhaal. Het klopt helemaal dat de paramedische ondersteuning over meer kinderen zal moeten verdeeld worden en de objectieve individuele therapietijd hierdoor beperkter zal zijn. Ook dat van de gemiste terugbetaling klopt. In ruil krijg je wel les van een sterk multidisciplinair team dat van elkaar leert en zich als groep vooropstelt om op maat van élk kind te werken. Het is de taak van de orthopedagoog (beleidsmedewerker) om tijdens de intake en op het moment dat voor het ene of andere systeem gekozen wordt, de ouders in te lichten van de voor en nadelen van elke structuur. De ouders zullen altijd een belangrijke partner zijn in het nemen van deze beslissing en dan ook op de hoogte moeten zijn van de voor- en nadelen. Binnen het buitengewone onderwijs zal er altijd de keuze voor het ene of andere model zijn. Ongeveer 1/3 van de leerlingen zullen uiteindelijk in een inclusieve leertuin zitten. De anderen zitten in een systeem zoals we dat nu grotendeels kennen met de ondersteuning die hier bij hoort. Over het algemeen zal de paramedische ondersteuning in de Parkschool stijgen door de oprichting van het semi-internaat.

Tussen het overzicht van de personeelsleden die instaan voor leertuin 1 staat geen zorgcoördinator. Verdwijnt deze job in het gewoon onderwijs? Indien de job blijft, kunnen personeelsleden zich kandidaat stellen voor deze job, net als voor de andere jobs in de leertuin?  

Naast de twee fulltime klasleerkrachten vanuit het gewone onderwijs, voorzien we ongeveer een halftime ‘co-teacher’. Dit zal uit een samenraapsel van lerarenuren en uren zorgcoördinatie komen. Hoe deze urenpuzzel gelegd wordt, kunnen we pas vanaf de telling van 1 februari beginnen plannen. Dan weten we hoeveel uren we ter beschikking zullen hebben voor de hele school.
Goesting om erin te vliegen is de essentie van het pioniersteam. Als je denkt dat je met jouw capaciteiten geschikt bent om een bepaalde rol op te nemen, mag je dat zeker zo doorgeven. Wat al-dan-niet mogelijk is met de administratieve puzzel zullen Jona, Sven en de directies dan bekijken na advies van het ontwerpteam.

Kunnen zorgleerkrachten/paramedici/leermeesters (LO, MuVo) ervoor kiezen om voor een stuk in de leertuin en voor een stuk in het buitengewoon deel te werken? Dienen ze zich dan ook kandidaat te stellen?  

Sommige taken zullen inderdaad niet fulltime in leertuin 1 ingevuld kunnen worden. Het zou wel leuk zijn als we bijzondere leerkrachten of paramedici wel één of enkele dagen volledig kunnen laten meedraaien in leertuin 1. Dat geeft veel meer mogelijkheden op gebied van talentenactiviteiten en projecten buiten de school.
Ook hier zoeken we naar mensen met goesting in dit project. Niet geschoten is altijd mis. Als je dus graag van bij het begin deel uitmaakt van ons inclusieproject kan je je zeker kandidaat stellen en aangeven waarom jij een meerwaarde kan zijn. Zelfs als je er uiteindelijk niet bij bent, heb je waardevolle feedback gekregen van Sven en Jona en kunnen deelnemen aan de talentenscan zodat je een beter zicht hebt op je eigen talenten en werkpunten.
Zeker bij het verdelen van de paramedische uren zijn er veel zaken om in overweging te nemen. Er zijn de paramedische noden maar ook de mensen die zich kandidaat stellen en de veelzijdigheid van deze mensen. Dit zijn de enige uren die niet ‘gekleurd’ zijn. We kunnen redelijk vrij kiezen hoe we deze verdelen onder ortho, kiné, psycho en logo. Dit op maat van de sterkte van de kandidaten en de noden van de kinderen.

Welke invloed heeft deze verandering op het stuk buitengewoon onderwijs? Wat verandert er hier allemaal?

We geloven in het ontwerpteam zeer sterk dat inclusief werken een voordeel oplevert voor alle kinderen. Onderzoek wijst dit ook uit. In leertuin 1 trekken we dit verder door om te kijken waar we daar op limieten botsen en te leren voor de toekomst. Die inclusieve gedachte willen we uiteindelijk wel in heel Matadi doortrekken met de leertuinen als pioniers.
Ondanks dat 2/3 van de leerlingen en leerkrachten in het oude systeem zullen blijven werken, verwachten we wel dat die inclusieve gedachte en blik op de maatschappij zich als een olievlek zal verspreiden over de hele campus. Dit is een cultuurshift. Deze zal niet gebeuren op één dag of één jaar maar insijpelen in alle aspecten van de werking en leiding van de school. We mikken op een langzame transitie in denken en handelen. In tegenstelling tot leertuin 1 waar we zeer actief de verandering zullen opzoeken.

Kan het dat we verplicht worden om in de leertuin te stappen?

Ja. Dat kan. Als benoemd personeelslid van de school heb je recht op werk binnen de school. Als de school haar aanpak wijzigt, verander je mee. Technisch gezien kan dit dus gebeuren.
Maar! Als ontwerpteam vinden we dat onze job mislukt is als we er niet in slagen om 9 mensen met goesting in die pionierstaak te plaatsen. Dat zou dus willen zeggen dat we geen 9 mensen vinden die om kunnen met heel wat vrijheden, extra ondersteuning en de geschikte accommodatie om samen een mooi verhaal te schrijven. We hopen dat de personeelsleden van Parkschool en SKLO experten zijn die deze professionele uitdaging graag aan gaan. We staan klaar om hen hierin te ondersteunen. Ook in het nemen van de beslissing willen we die ondersteuning graag bieden. Door schriftelijk vragen te beantwoorden maar ook door voorbereidende individuele gesprekken met de mensen die hier nood aan hebben. Hiervoor kan je altijd mailen naar jona.van.den.bossche@huis11.be

Indien er geen klasleerkrachten uit cel 1/cel A in de leertuin stappen, wat gebeurt er dan met deze klastitularis? Kunnen de vier klastitularissen (per cel) dan nog klastitularis blijven? 

Deze zandzak pakken we aan als we hem tegenkomen. Misschien zijn er volgend jaar wel te weinig inschrijvingen en moeten klassen geschrapt worden. Misschien zijn er wel veel meer aanmeldingen T9 dan TBA. Misschien worden drie juffen tegelijk zwanger en moeten we daar een oplossing voor zoeken. Misschien zijn er mensen met gelijkaardige expertise op vestigingsplaats Woudlucht die goesting hebben in leertuin 1. Misschien wil een juf uit cel 1 het eens proberen op een andere campus van het overkoepelende Woudlucht… Er zijn zoveel mogelijke scenario’s. Als ze zich voordoen, gaan we deze wel zo snel mogelijk aanpakken. Daarom ook dat we de pioniersgroep al zo vroeg willen opstarten. Zo kunnen andere noodzakelijke gesprekken tijdig gevoerd worden.