FAQ

Hieronder kunnen jullie de antwoorden terugvinden op veel voorkomende vragen omtrent het personeelsbeleid. Deze antwoorden zijn geformuleerd op basis van het ontwerpdecreet gepubliceerd op 10 maart 2023. Deze antwoorden zijn dus onder voorbehoud van de goedkeuring van het leersteundecreet door het Vlaams Parlement. Bijkomende vragen en antwoorden kunnen jullie ook terugvinden in de FAQ gepubliceerd vanuit het G-O: Faq leersteun versie 23 maart 2023.

Wat is de prestatieregeling van een leerondersteuner?

(Antwoord 20/01/2023): Een leerondersteuner heeft een opdracht van 36 uur. Deze opdracht omvat:

  • de planning, voorbereiding en nazorg van leersteun
  • de leersteun zelf
  • de professionalisering
  • de overlegmomenten

Dien ik als leerondersteuner 36 uur aanwezig te zijn op een school?

(Antwoord 05/02/2023): Neen, de dienstverplaatsingen tellen immers ook mee in de 36 klokuren. Daarnaast zijn er ook een aantal taken die van thuis uit kunnen gebeuren. Hierbij denken we aan de voorbereiding en administratie.  De praktische invulling van de prestatieregeling van de leerondersteuners moet onderhandeld worden in het lokaal comité van het leersteuncentrum.

Neem ik mijn vaste benoeming mee naar het leersteuncentrum?

(Antwoord 20/01/2023): Indien je uiterlijk op 30 juni 2023 aangesteld bent in een ambt als ondersteuner en op 1 september 2023 aangesteld wordt in een ambt van leerondersteuner EN uiterlijk op 30 juni 2023 vastbenoemd bent voor een ambt, ben je voor hetzelfde volume vastbenoemd voor het ambt van leerondersteuner (indien omkadering het toelaat).

Het bovenstaande geldt zowel voor vastbenoemd personeel in het gewoon onderwijs, het buitengewoon onderwijs en dit in alle onderwijsnetten.

Neem ik mijn TADD mee naar het leersteuncentrum?

(Antwoord 20/01/2023): Indien je uiterlijk op 30 juni 2023 aangesteld bent in een ambt als ondersteuner en op 1 september 2023 aangesteld wordt in een ambt van leerondersteuner EN uiterlijk op 30 juni 2023 TADD bent voor een ambt, ben je voor hetzelfde volume TADD voor het ambt van leerondersteuner (indien omkadering het toelaat).

Hoe stel ik me kandidaat voor een ambt in een leersteuncentrum?

(Antwoord 28/01/2023): Elk personeelslid dat als ondersteuner werkt of heeft gewerkt, stelt zich kandidaat bij de raad van bestuur van zijn scholengroep. Elk personeelslid kan zich slechts kandidaat stellen voor één leersteuncentrum. De raad van bestuur bezorgt de lijsten met kandidaten aan de betrokken leersteuncentra (voor 5 juni 2023-liefst vroeger). De leersteuncentra selecteren vanuit deze lijsten de geschikte kandidaten.

Binnen Huis 11 zal de kandidaatstelling gebeuren met een online formulier. Jullie worden hier nog verder van op de hoogte gebracht.

Op welke basis wordt er beslist of ik volgend schooljaar als leerondersteuner aan het werk zal zijn binnen het leersteuncentrum CO?

(Antwoord 28/01/2023): Huis 11 engageert zich om hiervoor objectieve criteria op te stellen. Deze criteria zullen bekend worden gemaakt alvorens jullie zich kandidaat dienen te stellen en zullen tevens worden besproken met de betrokken vakbonden. De criteria zullen gebaseerd zijn op de huidige manier van werken waarbij anciënniteit binnen het ondersteuningsnetwerk CO een belangrijk criterium is.

In welke loonschaal zal ik vallen?

(Antwoord 28/01/2023): Op dit moment werden onderstaande loonschalen gepubliceerd. Vanuit ons personeelsbeleid worden er richtlijnen uitgewerkt omtrent een master of bachelor verloning met aandacht voor de impact op de werkdruk en het selecteren van de geschikte profielen.

 

Mijn vaste benoeming is niet verbonden aan Huis 11. Hoe dien ik me kandidaat te stellen?

(Antwoord 5/02/2023): Je meldt aan de inrichtende macht van de school voor buitengewoon onderwijs waar je werkt als ondersteuner (dus waar je administratief aan verbonden bent) voor welk leersteuncentrum je kandidaat leerondersteuner bent. Je keuze om je vaste benoeming te laten overzetten, dien je mee te delen op de kandidatenlijst voor het leersteuncentrum. Wil je je vaste benoeming in je huidige school behouden, dan moet je wel verlof TAO of AVP aanvragen bij je schoolbestuur van je vaste benoeming om dan tijdelijk te kunnen werken in het leersteuncentrum.

Opmerking: Bovenstaande verlofstelsels zijn een gunst.